فسیل

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  ,
  بـــــــــــا مـــــن چــــه کــــــرده ای؟
  شــــــــده ام روان پـــــــریشــــــــی‌،کــــــه
  وســـــــــط زمیــــــــن و اسمــــــــان  رهــــــا
  کـــــــــــرده ای!!!!!!!
  نــــــــــه  راه بـــــــــه ســــــــــوی تـــــــــو دارم نـــــــه بـــــــــه ســـــوی دیــــــــگر.،.
  همــــــــه هــــــــــوش و حــــواســــــــم بـــــــه
  ســـــــــــوالهـــــــــایی اســـــــــت، ‌
  کــــــــــه تنهـــــــــا میـــــــــراث مــــــــن از عشـــــــــــــق میبــــــــاشــــــــد،.
  عـــــــــــلامت ســــــــــوالــــــــهایــــــــی
  کـــــــــــــه بـــــــــه همـــــــــه بـــــــــــودنـــم
  ســــــــــــایــــــه سیـــــــــــاهی انـــــداختــــه
  ومـــــــــــرا درپــــــــــی جـــــــــواب بـــــــــه کـــــــــــرانــــــــــه هــــــــای پــــــــــوچــــــــی
  رســــــــــانــــده !!!!!!
  و  تـــــــــو چــــــــه نــــــاجوانمـــــردانه
  میبینـــــــــی مــــــــرا در برزخــــــــی کـــــــه
  سپــــــــرده ای ،
  لبخنــــــــــد میــــــــــزنی و دور میشــــــــوی،
  میــــــــروی تـــــــــابــــــــــرای پیــــــــروزی
  غـــــــــرورت جشـــــــــن بگیــــــــــری،
  وبیچـــــــاره مــــــــن کـــــــه نگـــــــرانـــــــم
  چــــــــرا مــــــــرا بــــــــه جشـــــــن نمـیبری
  نکنـــــــــه جـــــــای مـــــــن کس دیگـــــری را بــــــبــــــــری!!!!
  اخ بیچــــــــاره دل عاشـــــــق کـــــه خنجـــــر را میبینــــــــد ،زخمــــــش میســـــــوزد ، دستــــــــی کــــــــه خونینش کــــــــرد را میبـــــــوسد .
  ســـــــهیلا:قــــــلم صــــــاف

  نویسنده : استخدام کار بازدید : 13 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 16:28
  برچسب‌ها : فسیل,